Untitled Document 
      - พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
        อุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
      - พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
        คอมพิวเตอร์
 


Untitled Document
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
 
+  แบบฟอร์มกองกลาง
-  งานบริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มจัดส่งเอกสารราชการโดยทางไปรษณีย์ ใบนำส่งโทรสาร
ใบเบิกพัสดุงานกองกลาง ใบขอใช้ยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง
   
-  งานการเงินและบัญชี
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ใบเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่
ใบสำคัญรับเงิน หนังสืออนุญาตจ่ายเงิน 60
แบบติดใบสำคัญรับเงิน สัญญาการยืมเงินใหม_57่
.ใบลงทะเบียนศูนย์ภูเขียว ใบลงทะเบียนศูนย์มุกดาหาร
ใบลงทะเบียนศูนย์ยโสธร ใบลงทะเบียนศูนย์ร้อยเอ็ด
ใบลงทะเบียนศูนย์อำนาจเจริญ  
-   งานทรัพย์สินรายได้
ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
-  งานพัสดุ
รายงานขอซื้อ (โดยวิธีตกลงราคา) รายงานขอจ้าง (โดยวิธีการตกลงราคา)
ใบขอซื้อขอจ้าง ใบสั่งของ

 

 

-  งานอาคารสถานที่
แบบฟอร์มขออนุญาตมอบหมายการอยู่เวร-ยาม
แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนผู้ประสานเวร-ยาม แบบฟอร์มใบแจ้งงานต่างๆกองอาคารสถานที่
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม  
-  งานประชาสัทพันธ์และสารสนเทศ
ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์

แบบขออนุญาตใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุ

 
 
-  งานการเจ้าหน้าที่
แบบขอใช้บริการงานการเจ้าหน้าที่ แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบขอไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย แบบเสนอให้อธิการบดีลงนาม
แบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ แบบหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการปฏิบัติงาน
แบบขอรับทุนพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แบบคำขอเทียบประสบการณ์การปฏิบัติงาน แบบฟอร์มขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
แบบใบขอยกเลิกวันลา แบบขอบันทึกลายนิ้วมือ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลาบวช ลากิจส่วนตัว แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
แบบใบลาพักผ่อน
 
สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
   

 

+  แบบฟอร์มกองนโยบานและแผน
แบบฟอร์ม ขออนุมัติโครงการ แบบฟอร์ม รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบฟอร์ม การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเอง ก.พ.ร ขั้นตอนดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเอง ก.พ.ร ขั้นตอนเชิงปริมาณ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550