Untitled Document 
      - ú Ҫáзǧ֡Ҹԡ
      - ú.ºҪþ͹ʶҺѹ
        ش֡(Ѻ 2) ..2551
      - ú Ҵ¡áзӤԴǡѺ
       
 
ԡʹҷ   


ประวัติสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
        ประวัติความเป็นมา  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2538 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2544 ดังนี้ .-
                    ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้.-
                                        (1) สำนักงานอธิการบดี
                                        (2) สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
                                        (3) สำนักกิจการนักศึกษา
                                        (4) สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
                                        (5) คณะวิทยาการศึกษาทั่วไป
                                        (6) คณะวิทยาการวิชาชีพ
                    ข้อ 2 ให้มีส่วนอำนวยการในสำนักงานอธิการบดี
                    ข้อ 3 ให้มีฝ่ายเลขานุการในส่วนราชการ ตามข้อ 1 ( 2 )( 3 )( 4 )( 5 ) และ( 6 )
 

                    สำนักงานอธิการบดีสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ได้แบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้บริหารและ การดำเนินงานตามประกาศของสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี เป็น ดังนี้
                    1. สำนักงานอธิการบดี
                        1)ส่วนอำนวยการ
                           (1.1) กลุ่มงานอำนวยการ
                                       •  งานเลขานุการและงานประชุม ,งานธุรการ ,งานประชาสัมพันธ์ ,งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร ,งานประกันคุณภาพ
                           (1.2) กลุ่มงานคลังและพัสดุ
                                       •  งานการเงิน ,งานพัสดุ
                           (1.3) กลุ่มงานบริการ
                                       •  งานอาคารสถานที่ ,งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ,งานจราจรและรักษาความปลอดภัย ,งานยานพาหนะ ,งานสวัสดิการ,งานสาธารณูปโภค
                           (1.4) ฝ่ายแผนงาน
                                       •  งานนโยบายและแผน ,งานงบประมาณ ,งานสารสนเทศ ,งานธุรการ ,งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

 
                   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐาน เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม"ิ และเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
                    พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.2549 ให้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็น 2 กองคือ
                     1. กองกลาง
                     2. กองนโยบายและแผน
 
                    โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีดังนี้
                               1. นายวิบูลย์  ลือมงคล    ถึงปี 2548
                               2. นายเร่งเจริญ ชํานาญบริรักษ์    ปี 2548 - 2552  (จากบุคคลภายนอก )
                               3. นายนิตย์  คำธนนันทิกุล    29 มกราคม 2552 - ปัจจุบัน
 
                   ต่อมาได้มีประกาศ กพอ.  ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ลงวันที่ 28 ก.พ. 2550 มหาวิทยาลัยได้ประเมินตามฉบับดังกล่าวโดยให้
   นายนิตย์  คำธนนันทิกุล  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคนแรก  ที่ถูกแต่งตั้งตามกฏหมาย