Untitled Document 
      - ú Ҫáзǧ֡Ҹԡ
      - ú.ºҪþ͹ʶҺѹ
        ش֡(Ѻ 2) ..2551
      - ú Ҵ¡áзӤԴǡѺ
       
 
ԡʹҷ   


Untitled Document
        พันธกิ  (Mission)
 
                    1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พัฒนาโดยใช้หลักนิติธรรม มีจิตสำนึกในการบริการที่ดีมีสมรรถนะ และมีความรับผิดชอบ
                    2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับหน่วยงานในสังกัดที่สอดคล้องกับภารกิจมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
                    3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งองค์กรภายในภายนอก ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ารวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแบบครบวงจร
                    4. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบริหารภาครัฐแนวใหม่
                    5. ปรับปรุงระเบียบ กฏ ข้อบังคับ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม
                    6. จัดระบบการบริการให้เป็นสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์