Untitled Document 
      - พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
        อุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
      - พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
        คอมพิวเตอร์
 


Untitled Document
        วิสัยทัศน์ (Vision)
 
                    " สำนักงานอธิการบดี เป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมภิบาล เป็นหน่วยงาน CCO ( Chief Chang Officer)
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มสมรรถนะและบริการสู่สำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (E-Office Service)"